36 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ ಪಟಗಾರ, ಸಹಾಯಕದ ಬೋಧಕರು, ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗ, ಇವರಿಗೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಗಜಿನ್ "ಟೆಕ್ನೋ-ವಿಜನ್‌ 2020" ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ (31-07-2021)

thumbnails/000-100.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-201.jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-202.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-203.jpeg.small.jpeg
thumbnails/004-204.jpeg.small.jpeg
thumbnails/005-301.jpeg.small.jpeg
thumbnails/006-302.jpeg.small.jpeg
thumbnails/007-303.jpeg.small.jpeg
thumbnails/008-304.jpeg.small.jpeg
thumbnails/009-305.jpeg.small.jpeg
thumbnails/010-306.jpeg.small.jpeg
thumbnails/011-307.jpeg.small.jpeg
thumbnails/012-308.jpeg.small.jpeg
thumbnails/013-309.jpeg.small.jpeg
thumbnails/014-310.jpeg.small.jpeg
thumbnails/015-401.jpeg.small.jpeg
thumbnails/016-402.jpeg.small.jpeg
thumbnails/017-403.jpeg.small.jpeg
thumbnails/018-404.jpeg.small.jpeg
thumbnails/019-405.jpeg.small.jpeg
thumbnails/020-406.jpeg.small.jpeg
thumbnails/021-407.jpeg.small.jpeg
thumbnails/022-408.jpeg.small.jpeg
thumbnails/023-501.jpeg.small.jpeg
thumbnails/024-601.jpeg.small.jpeg
thumbnails/025-701.jpeg.small.jpeg