ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಘಟಕದಿಂದ "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ"ಯ "ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿ ದಿನಾಚರಣೆ" (ದಿ: 24-0-2019)

thumbnails/000-001.jpg.small.jpeg
thumbnails/001-002.jpg.small.jpeg
thumbnails/002-003.jpg.small.jpeg
thumbnails/003-004.jpg.small.jpeg
thumbnails/004-006.jpg.small.jpeg
thumbnails/005-010.jpg.small.jpeg
thumbnails/006-0073.jpg.small.jpeg
thumbnails/007-IMG-20190924-WA0017.jpg.small.jpeg
thumbnails/008-IMG-20190924-WA0018.jpg.small.jpeg
thumbnails/009-IMG-20190924-WA0020.jpg.small.jpeg
thumbnails/010-IMG-20190924-WA0022.jpg.small.jpeg
thumbnails/011-IMG-20190924-WA0023.jpg.small.jpeg
thumbnails/012-IMG-20190924-WA0025.jpg.small.jpeg
thumbnails/013-IMG-20190924-WA0026.jpg.small.jpeg
thumbnails/014-IMG-20190924-WA0027.jpg.small.jpeg
thumbnails/015-IMG-20190924-WA0028.jpg.small.jpeg
thumbnails/016-IMG-20190924-WA0033.jpg.small.jpeg
thumbnails/017-IMG-20190924-WA0034.jpg.small.jpeg
thumbnails/018-IMG-20190924-WA0035.jpg.small.jpeg
thumbnails/019-IMG-20190924-WA0036.jpg.small.jpeg
thumbnails/020-IMG-20190924-WA0037.jpg.small.jpeg
thumbnails/021-IMG-20190924-WA0040.jpg.small.jpeg
thumbnails/022-IMG-20190924-WA0041.jpg.small.jpeg