ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಘಟಕದಿಂದ "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ"ಯ "ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿ ದಿನಾಚರಣೆ" (ದಿ: 24-0-2019)

../previews/021-IMG-20190924-WA0040.jpg.medium.jpeg