ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅತಿಮಳೆ ಮತ್ತು ನೆರೆಹಾವಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ, ಔಷಧಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು (10-08-2019)

thumbnails/000-IMG-20190810-WA0026.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-IMG-20190810-WA0027.jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-IMG-20190810-WA0028.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-IMG-20190810-WA0029.jpeg.small.jpeg
thumbnails/004-IMG-20190810-WA0030.jpeg.small.jpeg
thumbnails/005-IMG-20190810-WA0031.jpeg.small.jpeg
thumbnails/006-IMG-20190810-WA0032.jpeg.small.jpeg
thumbnails/007-IMG-20190810-WA0036.jpeg.small.jpeg
thumbnails/008-IMG-20190810-WA0037.jpeg.small.jpeg
thumbnails/009-IMG-20190810-WA0039.jpeg.small.jpeg
thumbnails/010-IMG-20190810-WA0040.jpeg.small.jpeg
thumbnails/011-IMG-20190810-WA0041.jpeg.small.jpeg