ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ "ಟೆಕ್ನೋವಿಷನ್-2019"ರ ಬಿಡುಗಡೆ (01-07-2019)

thumbnails/000-000-000.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-001-001.jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-002-002.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-003-002ಅ.jpeg.small.jpeg
thumbnails/004-004-003.jpeg.small.jpeg
thumbnails/005-005-004.jpeg.small.jpeg
thumbnails/006-006-005.jpeg.small.jpeg
thumbnails/007-007-006.jpeg.small.jpeg
thumbnails/008-008-007.jpeg.small.jpeg
thumbnails/009-009-008.jpeg.small.jpeg
thumbnails/010-010-IMG-20190701-WA0027.jpeg.small.jpeg
thumbnails/011-011-IMG-20190701-WA0029.jpeg.small.jpeg
thumbnails/012-012-IMG-20190701-WA0030.jpeg.small.jpeg
thumbnails/013-013-IMG-20190701-WA0031.jpeg.small.jpeg
thumbnails/014-014-IMG-20190701-WA0033.jpeg.small.jpeg
thumbnails/015-015-IMG-20190701-WA0034.jpeg.small.jpeg
thumbnails/016-016-IMG-20190701-WA0038.jpeg.small.jpeg
thumbnails/017-017-IMG-20190701-WA0049.jpeg.small.jpeg
thumbnails/018-018-IMG-20190701-WA0052.jpeg.small.jpeg
thumbnails/019-019-IMG-20190701-WA0058.jpeg.small.jpeg
thumbnails/020-020-IMG-20190701-WA0062.jpeg.small.jpeg
thumbnails/021-022-IMG-20190701-WA0066.jpeg.small.jpeg
thumbnails/022-023-IMG-20190701-WA0068.jpeg.small.jpeg