ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜಂಟ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ಇವರಿಂದ E&C, ME, Electrical Engg ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸಂದರ್ಶನ (14-05-2019)

thumbnails/000-IMG_20190514_105807794.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-IMG_20190514_105818838.jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-IMG_20190514_105831115.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-IMG_20190514_105841239.jpeg.small.jpeg
thumbnails/004-IMG_20190514_105900171.jpeg.small.jpeg
thumbnails/005-IMG_20190514_105907073.jpeg.small.jpeg
thumbnails/006-IMG_20190514_110201186.jpeg.small.jpeg
thumbnails/007-IMG_20190514_111123330.jpeg.small.jpeg