ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜಂಟ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ಇವರಿಂದ E&C, ME, Electrical Engg ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸಂದರ್ಶನ (14-05-2019)

../previews/003-IMG_20190514_105841239.jpeg.medium.jpeg