ಕೋರ್ಸುಗಳ ಸೆಕ್ಷನ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳು

ಅಟೊಮೋಬೈಲ್ ಇಂಜನೀಯರಿಂಗ್

ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜನೀಯರಿಂಗ್

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಯಿನ್ಸ & ಇಂಜನೀಯರಿಂಗ್

ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂಜನೀಯರಿಂಗ್

ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜನೀಯರಿಂಗ್ (ಜನರಲ್)