ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳು

No.
Course
01
ಅಟೊಮೋಬೈಲ್ ಇಂಜನೀಯರಿಂಗ್
ಹೊಸ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ(2015ರಿಂದ)
ಹಳೆಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ
02
ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜನೀಯರಿಂಗ್
ಹೊಸ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ(2015ರಿಂದ)
ಹಳೆಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ
03
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಯಿನ್ಸ & ಇಂಜನೀಯರಿಂಗ್
ಹೊಸ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ(2015ರಿಂದ)
ಹಳೆಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ
04
ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂಜನೀಯರಿಂಗ್
ಹೊಸ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ(2015ರಿಂದ)
ಹಳೆಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ
05
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜನೀಯರಿಂಗ್ (ಜನರಲ್)
ಹೊಸ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ(2015ರಿಂದ)
ಹಳೆಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

ಸೂಚನೆ: ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕಡತಗಳನ್ನು ಜಿಪ್(zip) ಫಾರ್ಮಾಟ್ ನಲ್ಲಿ  ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು WinZip ಅಥವಾ WinRar ಅಥವಾ 7Zip ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಡಿಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.