ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು

2020-21ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಡತಗಳು

2019-20ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಡತಗಳು

2018-19ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಡತಗಳು

2017-18ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಡತಗಳು

2016-17ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಡತಗಳು