ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು

2016-17ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಡತಗಳು

2017-18ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಡತಗಳು

2018-19ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಡತಗಳು