ದಿನಾಂಕ 08/12/2021ರಂದು ನಡೆದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಸೈನಿಕ ದಿವ್ಯಚೇತನಗಳಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಣೆ. ನಿರ್ವತ್ತ ಕರ್ನಲ್ ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಮಾಸೂರಕರ್ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

thumbnails/000-20211211_144808.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-20211211_144827.jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-20211211_151208.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-20211211_151212.jpeg.small.jpeg
thumbnails/004-20211211_151405.jpeg.small.jpeg
thumbnails/005-20211211_151422.jpeg.small.jpeg
thumbnails/006-20211211_151433.jpeg.small.jpeg
thumbnails/007-20211211_151535.jpeg.small.jpeg
thumbnails/008-20211211_151551.jpeg.small.jpeg
thumbnails/009-20211211_151611.jpeg.small.jpeg
thumbnails/010-20211211_151648.jpeg.small.jpeg
thumbnails/011-20211211_151713.jpeg.small.jpeg
thumbnails/012-20211211_152215.jpeg.small.jpeg
thumbnails/013-20211211_152224.jpeg.small.jpeg
thumbnails/014-20211211_152234.jpeg.small.jpeg
thumbnails/015-20211211_152248.jpeg.small.jpeg
thumbnails/016-20211211_152254.jpeg.small.jpeg
thumbnails/017-20211211_152305.jpeg.small.jpeg
thumbnails/018-20211211_152413.jpeg.small.jpeg
thumbnails/019-20211211_152458.jpeg.small.jpeg
thumbnails/020-20211211_152648.jpeg.small.jpeg
thumbnails/021-20211211_152653.jpeg.small.jpeg
thumbnails/022-20211211_152715.jpeg.small.jpeg
thumbnails/023-20211211_152731.jpeg.small.jpeg
thumbnails/024-20211211_152745.jpeg.small.jpeg
thumbnails/025-20211211_152758.jpeg.small.jpeg
thumbnails/026-20211211_152806.jpeg.small.jpeg
thumbnails/027-20211211_152837.jpeg.small.jpeg
thumbnails/028-20211211_152948.jpeg.small.jpeg
thumbnails/029-20211211_153019.jpeg.small.jpeg
thumbnails/030-20211211_153035.jpeg.small.jpeg
thumbnails/031-20211211_153104.jpeg.small.jpeg
thumbnails/032-20211211_153120.jpeg.small.jpeg
thumbnails/033-20211211_153134.jpeg.small.jpeg
thumbnails/034-20211211_153151.jpeg.small.jpeg
thumbnails/035-20211211_153208.jpeg.small.jpeg
thumbnails/036-20211211_153220.jpeg.small.jpeg
thumbnails/037-20211211_153237.jpeg.small.jpeg
thumbnails/038-20211211_153252.jpeg.small.jpeg
thumbnails/039-20211211_153307.jpeg.small.jpeg
thumbnails/040-20211211_153321.jpeg.small.jpeg
thumbnails/041-20211211_153336.jpeg.small.jpeg
thumbnails/042-20211211_153348.jpeg.small.jpeg
thumbnails/043-20211211_153403.jpeg.small.jpeg
thumbnails/044-20211211_153416.jpeg.small.jpeg
thumbnails/045-20211211_153431.jpeg.small.jpeg
thumbnails/046-20211211_153447.jpeg.small.jpeg
thumbnails/047-20211211_153528.jpeg.small.jpeg
thumbnails/048-20211211_153533.jpeg.small.jpeg
thumbnails/049-20211211_153558.jpeg.small.jpeg
thumbnails/050-20211211_153609.jpeg.small.jpeg
thumbnails/051-20211211_153650.jpeg.small.jpeg
thumbnails/052-20211211_153701.jpeg.small.jpeg
thumbnails/053-20211211_153715.jpeg.small.jpeg
thumbnails/054-20211211_153731.jpeg.small.jpeg
thumbnails/055-20211211_153742.jpeg.small.jpeg
thumbnails/056-20211211_153755.jpeg.small.jpeg
thumbnails/057-20211211_153934.jpeg.small.jpeg
thumbnails/058-20211211_153947.jpeg.small.jpeg
thumbnails/059-20211211_154028.jpeg.small.jpeg
thumbnails/060-20211211_154048.jpeg.small.jpeg
thumbnails/061-IMG-20211211-WA0001.jpeg.small.jpeg
thumbnails/062-IMG-20211211-WA0002.jpeg.small.jpeg