ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 26-11-2021ರಂದು "ಸಂವಿಧಾನ ದಿವಸ"ವನ್ನು "ಜನ ಭಾಗೀದಾರ್‌" ಉಲ್ಲೇಖದಡಿ ನಡೆದ ಆನ್ ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಓದುವುದು.

thumbnails/000-WhatsApp Image 2021-11-26 at 12.17.18 PM.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-WhatsApp Image 2021-11-26 at 12.17.18 PM (1).jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-WhatsApp Image 2021-11-26 at 12.17.19 PM.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-WhatsApp Image 2021-11-26 at 12.17.19 PM (1).jpeg.small.jpeg
thumbnails/004-WhatsApp Image 2021-11-26 at 12.17.20 PM.jpeg.small.jpeg
thumbnails/005-WhatsApp Image 2021-11-26 at 12.17.21 PM.jpeg.small.jpeg
thumbnails/006-WhatsApp Image 2021-11-26 at 12.17.21 PM (1).jpeg.small.jpeg
thumbnails/007-WhatsApp Image 2021-11-26 at 12.17.22 PM.jpeg.small.jpeg
thumbnails/008-WhatsApp Image 2021-11-26 at 12.17.23 PM.jpeg.small.jpeg
thumbnails/009-WhatsApp Image 2021-11-26 at 12.17.23 PM (1).jpeg.small.jpeg
thumbnails/010-WhatsApp Image 2021-11-26 at 12.17.24 PM.jpeg.small.jpeg
thumbnails/011-WhatsApp Image 2021-11-26 at 12.17.25 PM.jpeg.small.jpeg
thumbnails/012-WhatsApp Image 2021-11-26 at 12.17.25 PM (1).jpeg.small.jpeg
thumbnails/013-WhatsApp Image 2021-11-26 at 12.17.26 PM.jpeg.small.jpeg
thumbnails/014-WhatsApp Image 2021-11-26 at 12.17.26 PM (1).jpeg.small.jpeg
thumbnails/015-WhatsApp Image 2021-11-26 at 12.17.27 PM.jpeg.small.jpeg
thumbnails/016-WhatsApp Image 2021-11-26 at 12.17.27 PM (1).jpeg.small.jpeg
thumbnails/017-WhatsApp Image 2021-11-26 at 12.17.28 PM.jpeg.small.jpeg
thumbnails/018-WhatsApp Image 2021-11-26 at 12.17.29 PM.jpeg.small.jpeg
thumbnails/019-WhatsApp Image 2021-11-26 at 12.17.29 PM (1).jpeg.small.jpeg