28 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗ, , ಇವರಿಗೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ (30-09-2021)

thumbnails/024-0001000.jpeg.small.jpeg
thumbnails/000-0002001.jpeg.small.jpeg
thumbnails/005-0003002.jpeg.small.jpeg
thumbnails/004-0004003.jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-0005005.jpeg.small.jpeg
thumbnails/013-0006006.jpeg.small.jpeg
thumbnails/014-0007007.jpeg.small.jpeg
thumbnails/021-0008008.jpeg.small.jpeg
thumbnails/018-0009009.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-0010010.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-0011011.jpeg.small.jpeg
thumbnails/025-0012011a.jpeg.small.jpeg
thumbnails/015-0013012.jpeg.small.jpeg
thumbnails/023-0014013.jpeg.small.jpeg
thumbnails/011-0015014.jpeg.small.jpeg
thumbnails/012-0016015.jpeg.small.jpeg
thumbnails/019-0017016.jpeg.small.jpeg
thumbnails/006-0018017.jpeg.small.jpeg
thumbnails/007-0019018.jpeg.small.jpeg
thumbnails/008-0020019.jpeg.small.jpeg
thumbnails/009-0021020.jpeg.small.jpeg
thumbnails/010-0022021.jpeg.small.jpeg
thumbnails/016-0023022.jpeg.small.jpeg
thumbnails/017-0024023.jpeg.small.jpeg
thumbnails/020-0025024.jpeg.small.jpeg
thumbnails/022-0026025.jpeg.small.jpeg