04-01-2020 ರಂದು ನಡೆದ "ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಗತಿ"ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿವಿಲ್ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

thumbnails/000-IMG_20200204_115348.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-IMG_20200204_115400.jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-IMG_20200204_115415.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-IMG_20200204_115427.jpeg.small.jpeg
thumbnails/004-IMG-20200204-WA0000.jpeg.small.jpeg
thumbnails/005-IMG-20200204-WA0001.jpeg.small.jpeg