ಮತದಾನದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡುವ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಸ್ವೀಕಾರ (ದಿ: 25-01-2020)

thumbnails/000-IMG_20200125_092831.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-IMG_20200125_092903.jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-IMG_20200125_092931.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-IMG_20200125_093055.jpeg.small.jpeg
thumbnails/004-IMG-20200124-WA0031.jpeg.small.jpeg
thumbnails/005-IMG-20200124-WA0032.jpeg.small.jpeg
thumbnails/006-IMG-20200124-WA0033.jpeg.small.jpeg
thumbnails/007-IMG-20200124-WA0034.jpeg.small.jpeg
thumbnails/008-IMG-20200124-WA0035.jpeg.small.jpeg
thumbnails/009-IMG-20200124-WA0036.jpeg.small.jpeg
thumbnails/010-IMG-20200124-WA0037.jpeg.small.jpeg
thumbnails/011-IMG-20200124-WA0038.jpeg.small.jpeg
thumbnails/012-IMG-20200124-WA0039.jpeg.small.jpeg
thumbnails/013-IMG-20200124-WA0040.jpeg.small.jpeg
thumbnails/014-IMG-20200124-WA0041.jpeg.small.jpeg
thumbnails/015-IMG-20200124-WA0042.jpeg.small.jpeg
thumbnails/016-IMG-20200124-WA0043.jpeg.small.jpeg
thumbnails/017-IMG-20200124-WA0044.jpeg.small.jpeg
thumbnails/018-IMG-20200124-WA0045.jpeg.small.jpeg
thumbnails/019-IMG-20200124-WA0046.jpeg.small.jpeg
thumbnails/020-IMG-20200124-WA0047.jpeg.small.jpeg
thumbnails/021-IMG-20200124-WA0048.jpeg.small.jpeg
thumbnails/022-IMG-20200124-WA0049.jpeg.small.jpeg
thumbnails/023-IMG-20200124-WA0050.jpeg.small.jpeg
thumbnails/024-IMG-20200124-WA0051.jpeg.small.jpeg
thumbnails/025-IMG-20200124-WA0052.jpeg.small.jpeg
thumbnails/026-IMG-20200124-WA0053.jpeg.small.jpeg
thumbnails/027-IMG-20200124-WA0054.jpeg.small.jpeg
thumbnails/028-IMG-20200125-WA0010.jpeg.small.jpeg
thumbnails/029-IMG-20200125-WA0012.jpeg.small.jpeg
thumbnails/030-IMG-20200125-WA0013.jpeg.small.jpeg
thumbnails/031-IMG-20200125-WA0014.jpeg.small.jpeg
thumbnails/032-IMG-20200125-WA0015.jpeg.small.jpeg
thumbnails/033-IMG-20200125-WA0017.jpeg.small.jpeg