ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ನಂತರ ಹಾಗೂ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್‌ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಮತ್ತು ನಂತರ ಇರುವ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ನೋಯಲ್ ವಾಜ್‌ರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ (ದಿ:25-01-2020)

thumbnails/000-IMG_20200125_095406.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-IMG_20200125_095426.jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-IMG_20200125_095503.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-IMG_20200125_095526.jpeg.small.jpeg
thumbnails/004-IMG_20200125_102755.jpeg.small.jpeg
thumbnails/005-IMG_20200125_102812.jpeg.small.jpeg
thumbnails/006-IMG_20200125_102830.jpeg.small.jpeg