20-01-2020 ರಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಎಸ್.ವಿ.ಸಂಕನೂರರವರು ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂಧರ್ಭ

thumbnails/000-IMG-20200120-WA0011.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-IMG-20200120-WA0012.jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-IMG-20200120-WA0013.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-IMG-20200120-WA0015.jpeg.small.jpeg
thumbnails/004-IMG-20200120-WA0016.jpeg.small.jpeg
thumbnails/005-IMG-20200120-WA0017.jpeg.small.jpeg
thumbnails/006-IMG-20200120-WA0018.jpeg.small.jpeg
thumbnails/007-IMG-20200120-WA0019.jpeg.small.jpeg
thumbnails/008-IMG-20200120-WA0020.jpeg.small.jpeg