20-01-2020 ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ "ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೆ ಚರ್ಚಾ" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಣೆ

thumbnails/000-IMG_20200120_112555.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-IMG_20200120_112710.jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-IMG_20200120_112720.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-IMG_20200120_112737.jpeg.small.jpeg
thumbnails/004-IMG_20200120_112749.jpeg.small.jpeg
thumbnails/005-IMG_20200120_112800.jpeg.small.jpeg
thumbnails/006-IMG_20200120_112825.jpeg.small.jpeg
thumbnails/007-IMG_20200120_112834.jpeg.small.jpeg
thumbnails/008-IMG_20200120_112959.jpeg.small.jpeg
thumbnails/009-IMG_20200120_113335.jpeg.small.jpeg
thumbnails/010-IMG_20200120_113348.jpeg.small.jpeg
thumbnails/011-IMG_20200120_113356.jpeg.small.jpeg
thumbnails/012-IMG_20200120_113405.jpeg.small.jpeg
thumbnails/013-IMG_20200120_113427.jpeg.small.jpeg
thumbnails/014-IMG_20200120_113515.jpeg.small.jpeg
thumbnails/015-IMG_20200120_113517.jpeg.small.jpeg
thumbnails/016-IMG_20200120_113528.jpeg.small.jpeg
thumbnails/017-IMG_20200120_113605.jpeg.small.jpeg