"ಮತದಾರರ ಮಿಂಚಿನ ನೋಂದಣಿ" ಕುರಿತಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ನಡೆಸಿದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು (06-01-2020)

thumbnails/000-IMG_20200106_092712.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-IMG_20200106_093048.jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-IMG_20200106_093052.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-IMG_20200106_094203.jpeg.small.jpeg
thumbnails/004-IMG_20200106_094759.jpeg.small.jpeg
thumbnails/005-IMG_20200106_095406.jpeg.small.jpeg
thumbnails/006-IMG_20200106_100610.jpeg.small.jpeg
thumbnails/007-IMG_20200106_101123.jpeg.small.jpeg
thumbnails/008-IMG_20200106_101144.jpeg.small.jpeg
thumbnails/009-IMG_20200106_101234.jpeg.small.jpeg
thumbnails/010-IMG_20200106_101250.jpeg.small.jpeg
thumbnails/011-IMG_20200106_101423.jpeg.small.jpeg
thumbnails/012-IMG_20200106_101634.jpeg.small.jpeg