ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ "ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ" ಕುರಿತು "We Transform Lives" ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (03-01-2020)

thumbnails/000-IMG_20200103_094917.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-IMG_20200103_095859.jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-IMG_20200103_095923.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-IMG_20200103_095936.jpeg.small.jpeg
thumbnails/004-IMG_20200103_102348.jpeg.small.jpeg