ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ (ದ್ವಿತೀಯ ದಿನ - 07-12-2019)

thumbnails/000-Day2-000.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-Day2-001.jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-Day2-002.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-Day2-020.jpeg.small.jpeg
thumbnails/004-Day2-021.jpeg.small.jpeg
thumbnails/005-Day2-022.jpeg.small.jpeg
thumbnails/006-Day2-023.jpeg.small.jpeg
thumbnails/007-Day2-024.jpeg.small.jpeg
thumbnails/008-Day2-025.jpeg.small.jpeg
thumbnails/009-Day2-026.jpeg.small.jpeg
thumbnails/010-Day2-027.jpeg.small.jpeg
thumbnails/011-Day2-028.jpeg.small.jpeg
thumbnails/012-Day2-029.jpeg.small.jpeg
thumbnails/013-Day2-030.jpeg.small.jpeg
thumbnails/014-Day2-031.jpeg.small.jpeg
thumbnails/015-Day2-032.jpeg.small.jpeg
thumbnails/016-Day2-033.jpeg.small.jpeg
thumbnails/017-Day2-034.jpeg.small.jpeg
thumbnails/018-Day2-035.jpeg.small.jpeg
thumbnails/019-Day2-036.jpeg.small.jpeg
thumbnails/020-Day2-037.jpeg.small.jpeg
thumbnails/021-Day2-038.jpeg.small.jpeg
thumbnails/022-Day2-039.jpeg.small.jpeg
thumbnails/023-Day2-040.jpeg.small.jpeg
thumbnails/024-Day2-041.jpeg.small.jpeg
thumbnails/025-Day2-042.jpeg.small.jpeg
thumbnails/026-Day2-043.jpeg.small.jpeg
thumbnails/027-Day2-044.jpeg.small.jpeg
thumbnails/028-Day2-045.jpeg.small.jpeg
thumbnails/029-Day2-046.jpeg.small.jpeg
thumbnails/030-Day2-047.jpeg.small.jpeg
thumbnails/031-Day2-048.jpeg.small.jpeg
thumbnails/032-Day2-049.jpeg.small.jpeg
thumbnails/033-Day2-050.jpeg.small.jpeg
thumbnails/034-Day2-051.jpeg.small.jpeg
thumbnails/035-Day2-052.jpeg.small.jpeg
thumbnails/036-Day2-053.jpeg.small.jpeg
thumbnails/037-Day2-054.jpeg.small.jpeg
thumbnails/038-Day2-055.jpeg.small.jpeg
thumbnails/039-Day2-056.jpeg.small.jpeg
thumbnails/040-Day2-057.jpeg.small.jpeg
thumbnails/041-Day2-058.jpeg.small.jpeg
thumbnails/042-Day2-059.jpeg.small.jpeg
thumbnails/043-Day2-060.jpeg.small.jpeg
thumbnails/044-Day2-061.jpeg.small.jpeg
thumbnails/045-Day2-062.jpeg.small.jpeg
thumbnails/046-Day2-063.jpeg.small.jpeg
thumbnails/047-Day2-064.jpeg.small.jpeg
thumbnails/048-Day2-065.jpeg.small.jpeg
thumbnails/049-Day2-066.jpeg.small.jpeg
thumbnails/050-Day2-067.jpeg.small.jpeg
thumbnails/051-Day2-068.jpeg.small.jpeg
thumbnails/052-Day2-069.jpeg.small.jpeg
thumbnails/053-Day2-070.jpeg.small.jpeg
thumbnails/054-Day2-071.jpeg.small.jpeg
thumbnails/055-Day2-072.jpeg.small.jpeg