ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ (ಪ್ರಥಮ ದಿನ - 06-12-2019)

thumbnails/000-Day1-000.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-Day1-001.jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-Day1-002.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-Day1-003.jpeg.small.jpeg
thumbnails/004-Day1-004.jpeg.small.jpeg
thumbnails/005-Day1-005.jpeg.small.jpeg
thumbnails/006-Day1-006.jpeg.small.jpeg
thumbnails/007-Day1-007.jpeg.small.jpeg
thumbnails/008-Day1-008.jpeg.small.jpeg
thumbnails/009-Day1-009.jpeg.small.jpeg
thumbnails/010-Day1-010.jpeg.small.jpeg
thumbnails/011-Day1-011.jpeg.small.jpeg
thumbnails/012-Day1-012.jpeg.small.jpeg
thumbnails/013-Day1-013.jpeg.small.jpeg
thumbnails/014-Day1-014.jpeg.small.jpeg
thumbnails/015-Day1-015.jpeg.small.jpeg
thumbnails/016-Day1-016.jpeg.small.jpeg
thumbnails/017-Day1-017.jpeg.small.jpeg
thumbnails/018-Day1-018.jpeg.small.jpeg
thumbnails/019-Day1-019.jpeg.small.jpeg
thumbnails/020-Day1-020.jpeg.small.jpeg
thumbnails/021-Day1-021.jpeg.small.jpeg
thumbnails/022-Day1-022.jpeg.small.jpeg
thumbnails/023-Day1-023.jpeg.small.jpeg
thumbnails/024-Day1-024.jpeg.small.jpeg
thumbnails/025-Day1-025.jpeg.small.jpeg
thumbnails/026-Day1-026.jpeg.small.jpeg
thumbnails/027-Day1-027.jpeg.small.jpeg
thumbnails/028-Day1-028.jpeg.small.jpeg
thumbnails/029-Day1-029.jpeg.small.jpeg
thumbnails/030-Day1-030.jpeg.small.jpeg
thumbnails/031-Day1-031.jpeg.small.jpeg
thumbnails/032-Day1-032.jpeg.small.jpeg
thumbnails/033-Day1-033.jpeg.small.jpeg
thumbnails/034-Day1-034.jpeg.small.jpeg
thumbnails/035-Day1-035.jpeg.small.jpeg
thumbnails/036-Day1-036.jpeg.small.jpeg
thumbnails/037-Day1-037.jpeg.small.jpeg
thumbnails/038-Day1-038.jpeg.small.jpeg
thumbnails/039-Day1-039.jpeg.small.jpeg
thumbnails/040-Day1-040.jpeg.small.jpeg
thumbnails/041-Day1-041.jpeg.small.jpeg