ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಮೀರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿಹೊಂದಿದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಎಂ. ಗಾಯತೊಂಡೆ, ಬೋಧಕರು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗ, ಇವರಿಗೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ( 31-10-2019)

thumbnails/000-004.jpg.small.jpeg
thumbnails/001-IMG-20191102-WA0015.jpg.small.jpeg
thumbnails/002-IMG-20191102-WA0016.jpg.small.jpeg
thumbnails/003-IMG-20191102-WA0017.jpg.small.jpeg
thumbnails/004-IMG-20191102-WA0018.jpg.small.jpeg
thumbnails/005-IMG-20191102-WA0019.jpg.small.jpeg
thumbnails/006-IMG-20191102-WA0021.jpg.small.jpeg
thumbnails/007-IMG-20191102-WA0022.jpg.small.jpeg
thumbnails/008-IMG-20191102-WA0024.jpg.small.jpeg
thumbnails/009-IMG-20191102-WA0026.jpg.small.jpeg
thumbnails/010-IMG-20191102-WA0028.jpg.small.jpeg
thumbnails/011-IMG-20191102-WA0029.jpg.small.jpeg
thumbnails/012-IMG-20191102-WA0030.jpg.small.jpeg
thumbnails/013-IMG-20191102-WA0032.jpg.small.jpeg
thumbnails/014-pmg001.jpg.small.jpeg
thumbnails/015-pmg002.jpg.small.jpeg
thumbnails/016-pmg003.jpg.small.jpeg
thumbnails/017-pmg-004.jpg.small.jpeg