ನವರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾರದಾ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್‌ಶಾಪ್‌ಗಳ ಪೂಜೆ (ದಿನಾಂಕ 05-10-2019)

thumbnails/000-001.jpg.small.jpeg
thumbnails/001-002.jpg.small.jpeg
thumbnails/002-003.jpg.small.jpeg
thumbnails/003-008.jpg.small.jpeg
thumbnails/004-009.jpg.small.jpeg
thumbnails/005-IMG_20191005_120755.jpg.small.jpeg
thumbnails/006-IMG_20191005_120758.jpg.small.jpeg
thumbnails/007-IMG_20191005_120800.jpg.small.jpeg
thumbnails/008-IMG_20191005_120803.jpg.small.jpeg
thumbnails/009-IMG_20191005_122119.jpg.small.jpeg
thumbnails/010-IMG_20191005_122134.jpg.small.jpeg
thumbnails/011-IMG_20191005_122501.jpg.small.jpeg
thumbnails/012-IMG_20191005_123808.jpg.small.jpeg
thumbnails/013-IMG_20191005_123842.jpg.small.jpeg
thumbnails/014-IMG_20191005_124058.jpg.small.jpeg
thumbnails/015-IMG_20191005_124251.jpg.small.jpeg
thumbnails/016-IMG_20191005_130423.jpg.small.jpeg
thumbnails/017-IMG_20191005_130724.jpg.small.jpeg
thumbnails/018-IMG_20191005_130822.jpg.small.jpeg
thumbnails/019-IMG_20191005_130833.jpg.small.jpeg
thumbnails/020-IMG_20191005_131053.jpg.small.jpeg