ದಿನಾಂಕ 03-10-2019ರಂದು ವಿದ್ಯಾಲಯದ "ಮಹಿಳಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ" ಘಟಕವು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸಲುವಾಗಿ "ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು" ಕುರಿತಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸಂಪತ್‌ಕುಮಾರ, ಪೋಲೀಸ್ ವೃತ್ತನಿರೀಕ್ಷಕರು ನೀಡಿದರು.

thumbnails/000-001.jpg.small.jpeg
thumbnails/001-002.jpg.small.jpeg
thumbnails/002-003.jpg.small.jpeg
thumbnails/003-004.jpg.small.jpeg
thumbnails/004-005.jpg.small.jpeg
thumbnails/005-IMG-20191004-WA0005.jpg.small.jpeg
thumbnails/006-IMG-20191004-WA0006.jpg.small.jpeg
thumbnails/007-IMG-20191004-WA0007.jpg.small.jpeg
thumbnails/008-IMG-20191004-WA0010.jpg.small.jpeg