"ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜಯಂತಿ"ಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಿ.02-10-2019ರಂದು ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು "ಸ್ವಚ್ಛಮೇವ ಜಯತೆ"ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಸ್ವೀಕಾರ

thumbnails/000-IMG_20191002_082228.jpg.small.jpeg
thumbnails/001-IMG_20191002_082341.jpg.small.jpeg
thumbnails/002-IMG_20191002_082614.jpg.small.jpeg
thumbnails/003-IMG_20191002_082637.jpg.small.jpeg
thumbnails/004-IMG_20191002_082642.jpg.small.jpeg
thumbnails/005-IMG_20191002_082651.jpg.small.jpeg
thumbnails/006-IMG_20191002_082701.jpg.small.jpeg
thumbnails/007-IMG_20191002_082726.jpg.small.jpeg
thumbnails/008-IMG_20191002_082731.jpg.small.jpeg
thumbnails/009-IMG_20191002_082749.jpg.small.jpeg
thumbnails/010-IMG_20191002_082758.jpg.small.jpeg
thumbnails/011-IMG_20191002_082820.jpg.small.jpeg
thumbnails/012-IMG_20191002_082837.jpg.small.jpeg
thumbnails/013-IMG_20191002_082853.jpg.small.jpeg
thumbnails/014-IMG_20191002_082932.jpg.small.jpeg
thumbnails/015-IMG_20191002_082948.jpg.small.jpeg
thumbnails/016-IMG_20191002_083040.jpg.small.jpeg
thumbnails/017-IMG_20191002_083055.jpg.small.jpeg
thumbnails/018-IMG_20191002_083122.jpg.small.jpeg
thumbnails/019-IMG_20191002_083127.jpg.small.jpeg
thumbnails/020-IMG_20191002_083138.jpg.small.jpeg
thumbnails/021-IMG_20191002_083259.jpg.small.jpeg
thumbnails/022-IMG_20191002_083349.jpg.small.jpeg
thumbnails/023-IMG_20191002_092244.jpg.small.jpeg
thumbnails/024-IMG_20191002_092424.jpg.small.jpeg
thumbnails/025-IMG_20191002_092610.jpg.small.jpeg
thumbnails/026-IMG_20191002_092715.jpg.small.jpeg
thumbnails/027-IMG_20191002_093039.jpg.small.jpeg
thumbnails/028-IMG_20191002_093047.jpg.small.jpeg
thumbnails/029-IMG_20191002_093053.jpg.small.jpeg
thumbnails/030-IMG_20191002_093058.jpg.small.jpeg
thumbnails/031-IMG_20191002_093102.jpg.small.jpeg
thumbnails/032-IMG_20191002_093107.jpg.small.jpeg
thumbnails/033-IMG_20191002_093112.jpg.small.jpeg
thumbnails/034-IMG_20191002_093118.jpg.small.jpeg
thumbnails/035-IMG_20191002_093124.jpg.small.jpeg
thumbnails/036-IMG_20191002_093941.jpg.small.jpeg
thumbnails/037-IMG_20191002_093955.jpg.small.jpeg