ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್, ಕುಮಟಾ ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ "ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ"ಯ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ (30-09-2019)

thumbnails/000-WhatsApp Image 2019-10-01 at 12.47.48.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-WhatsApp Image 2019-10-01 at 12.47.48 (1).jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-WhatsApp Image 2019-10-01 at 12.47.49.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-WhatsApp Image 2019-10-01 at 12.47.49 (1).jpeg.small.jpeg
thumbnails/004-WhatsApp Image 2019-10-01 at 12.47.49 (2).jpeg.small.jpeg
thumbnails/005-WhatsApp Image 2019-10-01 at 12.47.50.jpeg.small.jpeg