ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಟೊಮೊಬೈಲ್ ವಿಭಾಗದ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತ ಮೈಸೂರಗಳಲ್ಲಿಯ ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದರು. (19-09-2019ರಿಂದ 22-09-2019)

thumbnails/000-IMG-20190924-WA0006.jpg.small.jpeg
thumbnails/001-IMG-20190924-WA0007.jpg.small.jpeg
thumbnails/002-IMG-20190924-WA0008.jpg.small.jpeg
thumbnails/003-IMG-20190924-WA0009.jpg.small.jpeg
thumbnails/004-IMG-20190924-WA0010.jpg.small.jpeg
thumbnails/005-IMG-20190924-WA0011.jpg.small.jpeg
thumbnails/006-IMG-20190924-WA0012.jpg.small.jpeg
thumbnails/007-IMG-20190924-WA0013.jpg.small.jpeg
thumbnails/008-IMG-20190924-WA0014.jpg.small.jpeg
thumbnails/009-IMG-20190924-WA0042.jpg.small.jpeg
thumbnails/010-IMG-20190924-WA0043.jpg.small.jpeg
thumbnails/011-IMG-20190924-WA0044.jpg.small.jpeg
thumbnails/012-IMG-20190924-WA0045.jpg.small.jpeg
thumbnails/013-IMG-20190924-WA0046.jpg.small.jpeg
thumbnails/014-IMG-20190924-WA0047.jpg.small.jpeg
thumbnails/015-IMG-20190924-WA0048.jpg.small.jpeg