"ಇಂಜನಿಯರ್‌ ದಿನ" ಆಚರಣೆ (15-09-2019)

thumbnails/000-IMG_20190915_121441.jpg.small.jpeg
thumbnails/001-IMG_20190915_121457.jpg.small.jpeg
thumbnails/002-IMG_20190915_121513.jpg.small.jpeg
thumbnails/003-IMG_20190915_121709.jpg.small.jpeg
thumbnails/004-IMG_20190915_121733.jpg.small.jpeg
thumbnails/005-IMG_20190915_121945a.jpg.small.jpeg
thumbnails/006-IMG_20190915_122716.jpg.small.jpeg
thumbnails/007-IMG_20190915_122747.jpg.small.jpeg
thumbnails/008-IMG_20190915_122756.jpg.small.jpeg
thumbnails/009-IMG_20190915_122802.jpg.small.jpeg
thumbnails/010-IMG_20190915_122810.jpg.small.jpeg
thumbnails/011-IMG_20190915_122816.jpg.small.jpeg
thumbnails/012-IMG_20190915_122822.jpg.small.jpeg
thumbnails/013-IMG_20190915_122938.jpg.small.jpeg
thumbnails/014-IMG_20190915_123759.jpg.small.jpeg
thumbnails/015-IMG_20190915_124153.jpg.small.jpeg
thumbnails/016-IMG_20190915_124208.jpg.small.jpeg
thumbnails/017-IMG_20190915_124223.jpg.small.jpeg
thumbnails/018-IMG_20190915_124233.jpg.small.jpeg
thumbnails/019-IMG_20190915_124255.jpg.small.jpeg
thumbnails/020-IMG_20190915_124257.jpg.small.jpeg
thumbnails/021-IMG_20190915_124310.jpg.small.jpeg
thumbnails/022-IMG_20190915_124325.jpg.small.jpeg
thumbnails/023-IMG_20190915_124339.jpg.small.jpeg
thumbnails/024-IMG_20190915_124407.jpg.small.jpeg
thumbnails/025-IMG_20190915_124420.jpg.small.jpeg
thumbnails/026-IMG_20190915_124435.jpg.small.jpeg
thumbnails/027-IMG_20190915_124639.jpg.small.jpeg
thumbnails/028-IMG_20190915_125234.jpg.small.jpeg
thumbnails/029-IMG_20190915_125347.jpg.small.jpeg
thumbnails/030-IMG_20190915_125559a.jpg.small.jpeg
thumbnails/031-IMG_20190915_130634.jpg.small.jpeg
thumbnails/032-IMG_20190915_130654.jpg.small.jpeg
thumbnails/033-IMG_20190915_130705.jpg.small.jpeg