2019-20ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಸಂಘದ ಉದ್ಘಾಟನೆ (30-08-2019)

thumbnails/000-001.jpg.small.jpeg
thumbnails/001-002.jpg.small.jpeg
thumbnails/002-003.jpg.small.jpeg
thumbnails/003-004.jpg.small.jpeg
thumbnails/004-005.jpg.small.jpeg
thumbnails/005-IMG-20190831-WA0002.jpg.small.jpeg
thumbnails/006-IMG-20190831-WA0006.jpg.small.jpeg
thumbnails/007-IMG-20190831-WA0007.jpg.small.jpeg
thumbnails/008-IMG-20190831-WA0008.jpg.small.jpeg
thumbnails/009-IMG-20190831-WA0009.jpg.small.jpeg