ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ 34 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ "ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ" (ದಿ. 21-08-2019)

thumbnails/000-001.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-002.jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-003.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-004.jpeg.small.jpeg
thumbnails/004-005.jpeg.small.jpeg
thumbnails/005-006.jpeg.small.jpeg
thumbnails/006-007.jpeg.small.jpeg
thumbnails/007-007a.jpeg.small.jpeg
thumbnails/008-007b.jpeg.small.jpeg
thumbnails/009-008.jpeg.small.jpeg
thumbnails/010-008a.jpeg.small.jpeg
thumbnails/011-009.jpeg.small.jpeg
thumbnails/012-010.jpeg.small.jpeg
thumbnails/013-IMG-20190819-WA0017.jpeg.small.jpeg
thumbnails/014-IMG-20190819-WA0018.jpeg.small.jpeg
thumbnails/015-IMG-20190819-WA0023.jpeg.small.jpeg
thumbnails/016-IMG-20190819-WA0030.jpeg.small.jpeg
thumbnails/017-IMG-20190819-WA0032.jpeg.small.jpeg
thumbnails/018-IMG-20190819-WA0033.jpeg.small.jpeg
thumbnails/019-IMG-20190819-WA0036.jpeg.small.jpeg
thumbnails/020-IMG-20190819-WA0037.jpeg.small.jpeg