"ಸದ್ಭಾವನಾ ದಿನ" ಆಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಸ್ವೀಕಾರ (ದಿ. 20-08-2019)

thumbnails/000-IMG-20190820-WA0004.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-IMG-20190820-WA0007.jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-IMG-20190820-WA0009.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-IMG-20190820-WA0010.jpeg.small.jpeg
thumbnails/004-IMG-20190820-WA0012.jpeg.small.jpeg
thumbnails/005-IMG-20190820-WA0013.jpeg.small.jpeg
thumbnails/006-IMG-20190820-WA0014.jpeg.small.jpeg
thumbnails/007-IMG-20190820-WA0015.jpeg.small.jpeg
thumbnails/008-IMG-20190820-WA0016.jpeg.small.jpeg
thumbnails/009-IMG-20190820-WA0017.jpeg.small.jpeg
thumbnails/010-IMG-20190820-WA0018.jpeg.small.jpeg
thumbnails/011-IMG-20190820-WA0019.jpeg.small.jpeg
thumbnails/012-IMG-20190820-WA0020.jpeg.small.jpeg
thumbnails/013-IMG-20190820-WA0021.jpeg.small.jpeg
thumbnails/014-IMG-20190820-WA0023.jpeg.small.jpeg
thumbnails/015-IMG-20190820-WA0024.jpeg.small.jpeg
thumbnails/016-IMG-20190820-WA0025.jpeg.small.jpeg
thumbnails/017-IMG-20190820-WA0027.jpeg.small.jpeg