ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (13-08-2019 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.)

thumbnails/000-000-IMG_20190816_150605.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-001-IMG-20190816-WA0004.jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-002-IMG-20190816-WA0005.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-003-IMG-20190816-WA0006.jpeg.small.jpeg
thumbnails/004-004-IMG-20190816-WA0007.jpeg.small.jpeg
thumbnails/005-005-IMG-20190816-WA0008.jpeg.small.jpeg
thumbnails/006-006-IMG-20190816-WA0010.jpeg.small.jpeg
thumbnails/007-007-IMG-20190816-WA0011.jpeg.small.jpeg
thumbnails/008-008-IMG-20190816-WA0012.jpeg.small.jpeg
thumbnails/009-009-IMG-20190816-WA0013.jpeg.small.jpeg
thumbnails/010-010-IMG-20190816-WA0015.jpeg.small.jpeg
thumbnails/011-011-IMG-20190816-WA0016.jpeg.small.jpeg
thumbnails/012-012-IMG-20190816-WA0017.jpeg.small.jpeg
thumbnails/013-013-IMG-20190816-WA0018.jpeg.small.jpeg
thumbnails/014-014-IMG-20190816-WA0019.jpeg.small.jpeg
thumbnails/015-015-IMG-20190816-WA0020.jpeg.small.jpeg
thumbnails/016-016-IMG-20190816-WA0021.jpeg.small.jpeg
thumbnails/017-017-IMG-20190816-WA0023.jpeg.small.jpeg
thumbnails/018-018-IMG-20190816-WA0024.jpeg.small.jpeg
thumbnails/019-019-IMG-20190816-WA0025.jpeg.small.jpeg
thumbnails/020-020-IMG-20190816-WA0026.jpeg.small.jpeg
thumbnails/021-021-IMG-20190816-WA0027.jpeg.small.jpeg
thumbnails/022-022-IMG-20190816-WA0029.jpeg.small.jpeg
thumbnails/023-023-IMG-20190816-WA0031.jpeg.small.jpeg
thumbnails/024-024-IMG-20190816-WA0033.jpeg.small.jpeg
thumbnails/025-025-IMG-20190816-WA0035.jpeg.small.jpeg
thumbnails/026-026-IMG-20190816-WA0037.jpeg.small.jpeg
thumbnails/027-027-IMG-20190816-WA0040.jpeg.small.jpeg
thumbnails/028-028-IMG-20190816-WA0042.jpeg.small.jpeg
thumbnails/029-029-IMG-20190816-WA0061.jpeg.small.jpeg
thumbnails/030-030-IMG-20190816-WA0064.jpeg.small.jpeg
thumbnails/031-031-IMG-20190816-WA0067.jpeg.small.jpeg
thumbnails/032-032-IMG-20190816-WA0069.jpeg.small.jpeg
thumbnails/033-033-IMG-20190816-WA0070.jpeg.small.jpeg
thumbnails/034-034-IMG-20190816-WA0071.jpeg.small.jpeg
thumbnails/035-035-IMG-20190816-WA0072.jpeg.small.jpeg
thumbnails/036-036-IMG-20190816-WA0074.jpeg.small.jpeg
thumbnails/037-037-IMG-20190816-WA0075.jpeg.small.jpeg
thumbnails/038-038-IMG-20190816-WA0078.jpeg.small.jpeg
thumbnails/039-039-IMG-20190816-WA0081.jpeg.small.jpeg
thumbnails/040-040-IMG-20190816-WA0089.jpeg.small.jpeg
thumbnails/041-041-IMG-20190816-WA0095.jpeg.small.jpeg
thumbnails/042-042-IMG-20190816-WA0098.jpeg.small.jpeg
thumbnails/043-043-IMG-20190816-WA0101.jpeg.small.jpeg
thumbnails/044-044-IMG-20190816-WA0113.jpeg.small.jpeg
thumbnails/045-045-IMG-20190816-WA0114.jpeg.small.jpeg
thumbnails/046-046-IMG-20190816-WA0115.jpeg.small.jpeg
thumbnails/047-047-IMG-20190816-WA0117.jpeg.small.jpeg
thumbnails/048-048-IMG-20190816-WA0122.jpeg.small.jpeg
thumbnails/049-049-IMG-20190816-WA0124.jpeg.small.jpeg
thumbnails/050-050-IMG-20190816-WA0128.jpeg.small.jpeg
thumbnails/051-051-IMG-20190816-WA0138.jpeg.small.jpeg
thumbnails/052-052-IMG-20190816-WA0139.jpeg.small.jpeg
thumbnails/053-053-IMG-20190816-WA0143.jpeg.small.jpeg
thumbnails/054-054-IMG-20190816-WA0150.jpeg.small.jpeg
thumbnails/055-055-IMG-20190816-WA0153.jpeg.small.jpeg
thumbnails/056-056-IMG-20190816-WA0163.jpeg.small.jpeg
thumbnails/057-057-IMG-20190816-WA0167.jpeg.small.jpeg
thumbnails/058-058-IMG-20190816-WA0171.jpeg.small.jpeg
thumbnails/059-059-IMG-20190816-WA0175.jpeg.small.jpeg
thumbnails/060-060-IMG-20190816-WA0176.jpeg.small.jpeg
thumbnails/061-061-IMG-20190816-WA0178.jpeg.small.jpeg
thumbnails/062-062-IMG-20190816-WA0179.jpeg.small.jpeg
thumbnails/063-IMG-20190817-WA0000.jpeg.small.jpeg
thumbnails/064-IMG-20190817-WA0015.jpeg.small.jpeg