ನೆರೆಹಾವಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯವು ಕರ್ನಾಟಕದ "ಚಂದನ" ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (11-08-2019)

thumbnails/000-IMG-20190811-WA0017.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-IMG-20190811-WA0018.jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-IMG-20190811-WA0019.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-IMG-20190811-WA0020.jpeg.small.jpeg