ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಪ್ತಾಹ ಆಚರಣೆ (03-08-2019ರಿಂದ)

thumbnails/000-IMG_20190803_114350.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-IMG_20190803_114433.jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-IMG_20190803_114511.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-IMG_20190803_114515.jpeg.small.jpeg
thumbnails/004-IMG_20190803_114539.jpeg.small.jpeg
thumbnails/005-IMG_20190803_114547.jpeg.small.jpeg
thumbnails/006-IMG_20190803_114737.jpeg.small.jpeg
thumbnails/007-IMG_20190803_114746.jpeg.small.jpeg
thumbnails/008-IMG_20190803_114848.jpeg.small.jpeg
thumbnails/009-IMG_20190803_114900.jpeg.small.jpeg
thumbnails/010-IMG_20190803_114915.jpeg.small.jpeg
thumbnails/011-IMG_20190803_114953.jpeg.small.jpeg
thumbnails/012-IMG_20190803_115451.jpeg.small.jpeg
thumbnails/013-IMG_20190803_115526.jpeg.small.jpeg
thumbnails/014-IMG_20190803_115528.jpeg.small.jpeg
thumbnails/015-IMG_20190803_115601.jpeg.small.jpeg
thumbnails/016-IMG_20190803_120844.jpeg.small.jpeg
thumbnails/017-IMG_20190803_120853.jpeg.small.jpeg
thumbnails/018-IMG_20190803_121226.jpeg.small.jpeg
thumbnails/019-IMG_20190803_121257.jpeg.small.jpeg
thumbnails/020-IMG_20190803_121309.jpeg.small.jpeg
thumbnails/021-IMG_20190803_121318.jpeg.small.jpeg
thumbnails/022-IMG_20190803_121351.jpeg.small.jpeg
thumbnails/023-IMG_20190803_121559.jpeg.small.jpeg
thumbnails/024-IMG_20190803_121602.jpeg.small.jpeg
thumbnails/025-IMG_20190803_121606.jpeg.small.jpeg
thumbnails/026-IMG_20190803_121653.jpeg.small.jpeg
thumbnails/027-IMG_20190803_121732.jpeg.small.jpeg
thumbnails/028-IMG_20190803_122232.jpeg.small.jpeg
thumbnails/029-IMG_20190803_122238.jpeg.small.jpeg
thumbnails/030-IMG_20190803_122244.jpeg.small.jpeg
thumbnails/031-IMG_20190803_122248.jpeg.small.jpeg
thumbnails/032-IMG-20190803-WA0059.jpeg.small.jpeg
thumbnails/033-IMG-20190803-WA0060.jpeg.small.jpeg
thumbnails/034-IMG-20190803-WA0061.jpeg.small.jpeg
thumbnails/035-IMG-20190803-WA0062.jpeg.small.jpeg
thumbnails/036-IMG-20190803-WA0063.jpeg.small.jpeg
thumbnails/037-IMG-20190803-WA0064.jpeg.small.jpeg