02-08-2019ರಂದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿಯ "ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ"ದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದರು.

thumbnails/000-IMG-20190802-WA0011.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-IMG-20190802-WA0012.jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-IMG-20190802-WA0013.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-IMG-20190802-WA0014.jpeg.small.jpeg
thumbnails/004-IMG-20190802-WA0019.jpeg.small.jpeg
thumbnails/005-IMG-20190802-WA0020.jpeg.small.jpeg
thumbnails/006-IMG-20190802-WA0021.jpeg.small.jpeg
thumbnails/007-IMG-20190802-WA0022.jpeg.small.jpeg
thumbnails/008-IMG-20190802-WA0023.jpeg.small.jpeg
thumbnails/009-IMG-20190802-WA0024.jpeg.small.jpeg