ಡಿ.ಟಿ.ಇ. ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ DBMS ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಗತಿ (31-07-2019)

thumbnails/000-IMG_20190731_110914.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-IMG_20190731_110938.jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-IMG_20190731_110952.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-IMG_20190731_111011.jpeg.small.jpeg
thumbnails/004-IMG_20190731_111035.jpeg.small.jpeg
thumbnails/005-IMG_20190731_111828.jpeg.small.jpeg