ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಣಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ (ದಿನಾಂಕ:12-07-2019)

thumbnails/000-001.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-002.jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-002a.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-003.jpeg.small.jpeg
thumbnails/004-004.jpeg.small.jpeg
thumbnails/005-005.jpeg.small.jpeg
thumbnails/006-006.jpeg.small.jpeg
thumbnails/007-007.jpeg.small.jpeg
thumbnails/008-008.jpeg.small.jpeg
thumbnails/009-009.jpeg.small.jpeg
thumbnails/010-010.jpeg.small.jpeg
thumbnails/011-011.jpeg.small.jpeg
thumbnails/012-012.jpeg.small.jpeg
thumbnails/013-IMG-20190712-WA0008.jpeg.small.jpeg
thumbnails/014-IMG-20190712-WA0012.jpeg.small.jpeg
thumbnails/015-IMG-20190712-WA0013.jpeg.small.jpeg
thumbnails/016-IMG-20190712-WA0014.jpeg.small.jpeg
thumbnails/017-IMG-20190712-WA0015.jpeg.small.jpeg
thumbnails/018-IMG-20190712-WA0016.jpeg.small.jpeg
thumbnails/019-IMG-20190712-WA0020.jpeg.small.jpeg
thumbnails/020-IMG-20190712-WA0021.jpeg.small.jpeg
thumbnails/021-IMG-20190712-WA0024.jpeg.small.jpeg
thumbnails/022-IMG-20190712-WA0025.jpeg.small.jpeg
thumbnails/023-IMG-20190712-WA0026.jpeg.small.jpeg