ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ಬಾಳಗಿ, ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಇವರಿಗೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ (29-06-2019)

thumbnails/000-_DSC3213.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-_DSC3215.jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-_DSC3218.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-_DSC3220.jpeg.small.jpeg
thumbnails/004-_DSC3221.jpeg.small.jpeg
thumbnails/005-_DSC3222.jpeg.small.jpeg
thumbnails/006-_DSC3223.jpeg.small.jpeg
thumbnails/007-_DSC3224.jpeg.small.jpeg
thumbnails/008-_DSC3225.jpeg.small.jpeg
thumbnails/009-_DSC3227.jpeg.small.jpeg
thumbnails/010-_DSC3228.jpeg.small.jpeg
thumbnails/011-_DSC3231.jpeg.small.jpeg
thumbnails/012-_DSC3232.jpeg.small.jpeg
thumbnails/013-_DSC3233.jpeg.small.jpeg
thumbnails/014-_DSC3235.jpeg.small.jpeg
thumbnails/015-_DSC3241.jpeg.small.jpeg
thumbnails/016-_DSC3242.jpeg.small.jpeg
thumbnails/017-_DSC3245.jpeg.small.jpeg
thumbnails/018-_DSC3248.jpeg.small.jpeg
thumbnails/019-_DSC3250.jpeg.small.jpeg
thumbnails/020-_DSC3252.jpeg.small.jpeg
thumbnails/021-_DSC3254.jpeg.small.jpeg
thumbnails/022-_DSC3258.jpeg.small.jpeg
thumbnails/023-_DSC3261.jpeg.small.jpeg
thumbnails/024-_DSC3263.jpeg.small.jpeg
thumbnails/025-_DSC3264.jpeg.small.jpeg
thumbnails/026-_DSC3269.jpeg.small.jpeg
thumbnails/027-_DSC3272.jpeg.small.jpeg
thumbnails/028-_DSC3277.jpeg.small.jpeg
thumbnails/029-_DSC3284.jpeg.small.jpeg
thumbnails/030-_DSC3289.jpeg.small.jpeg