ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ)ಯ ಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷಣ ವಿ. ಶಾನಭಾಗ ಇವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನ ಸಲುವಾಗಿ ಶೋಕಾಚರಣೆ

thumbnails/000-IMG_20190610_122953.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-IMG_20190610_123000.jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-IMG_20190613_091926.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-IMG_20190613_091936.jpeg.small.jpeg
thumbnails/004-IMG_20190613_091944.jpeg.small.jpeg
thumbnails/005-IMG_20190613_092000.jpeg.small.jpeg
thumbnails/006-IMG_20190613_092012.jpeg.small.jpeg
thumbnails/007-IMG_20190613_093811.jpeg.small.jpeg
thumbnails/008-IMG_20190613_093817.jpeg.small.jpeg