ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ ವಿತರಣೆ (09-05-2019)

thumbnails/000-IMG_20190509_121846.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-IMG_20190509_121854.jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-IMG_20190509_122151.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-IMG_20190509_122159.jpeg.small.jpeg
thumbnails/004-IMG_20190509_122251.jpeg.small.jpeg
thumbnails/005-IMG_20190509_122346.jpeg.small.jpeg
thumbnails/006-IMG_20190509_122439.jpeg.small.jpeg
thumbnails/007-IMG_20190509_122526.jpeg.small.jpeg
thumbnails/008-IMG_20190509_122635.jpeg.small.jpeg