ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಸಾಬ್, ಬೋಧಕರು, ಸಿವಿಲ್ ವಿಭಾಗ, ಇವರಿಗೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ (30-04-2019)

thumbnails/000-IMG_20190430_161532.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-IMG_20190430_161544.jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-IMG_20190430_161619.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-IMG_20190430_161627.jpeg.small.jpeg
thumbnails/004-IMG_20190430_161701.jpeg.small.jpeg
thumbnails/005-IMG_20190430_161705.jpeg.small.jpeg
thumbnails/006-IMG_20190430_161709.jpeg.small.jpeg
thumbnails/007-IMG_20190430_161810.jpeg.small.jpeg
thumbnails/008-IMG_20190430_161826.jpeg.small.jpeg
thumbnails/009-IMG_20190430_161836.jpeg.small.jpeg
thumbnails/010-IMG_20190430_162024.jpeg.small.jpeg
thumbnails/011-IMG_20190430_162159.jpeg.small.jpeg
thumbnails/012-IMG_20190430_162421.jpeg.small.jpeg
thumbnails/013-IMG_20190430_162705.jpeg.small.jpeg
thumbnails/014-IMG_20190430_162749.jpeg.small.jpeg
thumbnails/015-IMG_20190430_163317.jpeg.small.jpeg
thumbnails/016-IMG_20190430_163436.jpeg.small.jpeg
thumbnails/017-IMG_20190430_163527.jpeg.small.jpeg