ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಶ್ರೀ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ರವರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ (14-04-2019)

thumbnails/000-IMG_20190414_091458.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-IMG_20190414_091510.jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-IMG_20190414_091531.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-IMG_20190414_091538.jpeg.small.jpeg
thumbnails/004-IMG_20190414_091543.jpeg.small.jpeg
thumbnails/005-IMG_20190414_091548.jpeg.small.jpeg
thumbnails/006-IMG_20190414_091553.jpeg.small.jpeg
thumbnails/007-IMG_20190414_091558.jpeg.small.jpeg
thumbnails/008-IMG_20190414_091604.jpeg.small.jpeg
thumbnails/009-IMG_20190414_091611.jpeg.small.jpeg
thumbnails/010-IMG_20190414_091617.jpeg.small.jpeg
thumbnails/011-IMG_20190414_091621.jpeg.small.jpeg
thumbnails/012-IMG_20190414_091625.jpeg.small.jpeg
thumbnails/013-IMG_20190414_091634.jpeg.small.jpeg
thumbnails/014-IMG_20190414_091659.jpeg.small.jpeg
thumbnails/015-IMG_20190414_091715.jpeg.small.jpeg
thumbnails/016-IMG_20190414_091737.jpeg.small.jpeg
thumbnails/017-IMG_20190414_091746.jpeg.small.jpeg