ಆರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ "Internet of Things" ಕುರಿತಾಗಿ ಮೂಡ್ಲಕಟ್ಟೆ ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಕುಂದಾಪುರ, ಇವರಿಂದಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ (ದಿ. 15-03-2019 ಮತ್ತು 16-03-2019)

thumbnails/000-IMG_20190315_092726.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-IMG_20190315_092736.jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-IMG_20190315_092815.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-IMG_20190315_092824.jpeg.small.jpeg
thumbnails/004-IMG_20190315_093022.jpeg.small.jpeg
thumbnails/005-IMG_20190315_093037.jpeg.small.jpeg
thumbnails/006-IMG_20190315_093139.jpeg.small.jpeg
thumbnails/007-IMG_20190315_093224.jpeg.small.jpeg
thumbnails/008-IMG_20190315_093336.jpeg.small.jpeg
thumbnails/009-IMG_20190315_110318.jpeg.small.jpeg
thumbnails/010-IMG_20190315_110329.jpeg.small.jpeg
thumbnails/011-IMG_20190315_110341.jpeg.small.jpeg
thumbnails/012-IMG_20190315_110406.jpeg.small.jpeg
thumbnails/013-IMG_20190315_110411.jpeg.small.jpeg
thumbnails/014-IMG_20190315_110728.jpeg.small.jpeg
thumbnails/015-IMG_20190315_114411.jpeg.small.jpeg
thumbnails/016-IMG_20190315_114421.jpeg.small.jpeg
thumbnails/017-IMG_20190315_114441.jpeg.small.jpeg
thumbnails/018-IMG_20190315_114454.jpeg.small.jpeg
thumbnails/019-IMG_20190315_114557.jpeg.small.jpeg
thumbnails/020-IMG_20190315_114614.jpeg.small.jpeg
thumbnails/021-IMG_20190316_150722.jpeg.small.jpeg
thumbnails/022-IMG_20190316_150728.jpeg.small.jpeg
thumbnails/023-IMG_20190316_150732.jpeg.small.jpeg
thumbnails/024-IMG_20190316_150853.jpeg.small.jpeg
thumbnails/025-IMG_20190316_153249.jpeg.small.jpeg
thumbnails/026-IMG_20190316_153254.jpeg.small.jpeg
thumbnails/027-IMG_20190316_153313.jpeg.small.jpeg
thumbnails/028-IMG_20190316_154132.jpeg.small.jpeg
thumbnails/029-IMG_20190316_154257.jpeg.small.jpeg
thumbnails/030-IMG_20190316_154441.jpeg.small.jpeg
thumbnails/031-IMG_20190316_154444.jpeg.small.jpeg
thumbnails/032-IMG_20190316_154448.jpeg.small.jpeg
thumbnails/033-IMG_20190316_154544.jpeg.small.jpeg
thumbnails/034-IMG_20190316_154619.jpeg.small.jpeg