ವಿದ್ಯಾಲಯದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಕೋನಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಸಮಾರಂಭ - ಶ್ರೀಸಂಸ್ಥಾನ ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೊತ್ತಮ ಮಠಾದೀಶ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ವಡೇರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಶಿಷ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾದೀಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ವಡೇರ ಸ್ವಾಮೀಜ ಇವರ ದಿವ್ಯ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ (ದಿ. 11-03-2019, ಸಮಯ: 11.30 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ)

thumbnails/000-IMG_20190311_101415.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-IMG_20190311_102314.jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-IMG_20190311_102325.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-IMG_20190311_102330.jpeg.small.jpeg
thumbnails/004-IMG_20190311_102340.jpeg.small.jpeg
thumbnails/005-IMG_20190311_102351.jpeg.small.jpeg
thumbnails/006-IMG_20190311_102358.jpeg.small.jpeg
thumbnails/007-IMG_20190311_102502.jpeg.small.jpeg
thumbnails/008-IMG_20190311_102512.jpeg.small.jpeg
thumbnails/009-IMG_20190311_102534.jpeg.small.jpeg
thumbnails/010-IMG_20190311_102550.jpeg.small.jpeg
thumbnails/011-IMG_20190311_102602.jpeg.small.jpeg
thumbnails/012-IMG_20190311_102631.jpeg.small.jpeg
thumbnails/013-IMG_20190311_102701.jpeg.small.jpeg
thumbnails/014-IMG_20190311_102708.jpeg.small.jpeg
thumbnails/015-IMG_20190311_102717.jpeg.small.jpeg
thumbnails/016-IMG_20190311_102726.jpeg.small.jpeg
thumbnails/017-IMG_20190311_102734.jpeg.small.jpeg
thumbnails/018-IMG_20190311_102743.jpeg.small.jpeg
thumbnails/019-IMG_20190311_102752.jpeg.small.jpeg
thumbnails/020-IMG_20190311_102841.jpeg.small.jpeg
thumbnails/021-IMG_20190311_102857.jpeg.small.jpeg
thumbnails/022-IMG_20190311_102907.jpeg.small.jpeg
thumbnails/023-IMG_20190311_103147.jpeg.small.jpeg
thumbnails/024-IMG_20190311_103149.jpeg.small.jpeg
thumbnails/025-IMG_20190311_103156.jpeg.small.jpeg
thumbnails/026-IMG_20190311_103201.jpeg.small.jpeg
thumbnails/027-IMG_20190311_103210.jpeg.small.jpeg
thumbnails/028-IMG_20190311_103220.jpeg.small.jpeg
thumbnails/029-IMG_20190311_103234.jpeg.small.jpeg
thumbnails/030-IMG_20190311_103352.jpeg.small.jpeg
thumbnails/031-IMG_20190311_103400.jpeg.small.jpeg
thumbnails/032-IMG_20190311_103404.jpeg.small.jpeg
thumbnails/033-IMG_20190311_103416.jpeg.small.jpeg
thumbnails/034-IMG_20190311_103436.jpeg.small.jpeg
thumbnails/035-IMG_20190311_103515.jpeg.small.jpeg
thumbnails/036-IMG_20190311_103544.jpeg.small.jpeg
thumbnails/037-IMG_20190311_103600.jpeg.small.jpeg
thumbnails/038-IMG_20190311_103606.jpeg.small.jpeg
thumbnails/039-IMG_20190311_103758.jpeg.small.jpeg
thumbnails/040-IMG_20190311_103808.jpeg.small.jpeg
thumbnails/041-IMG_20190311_103815.jpeg.small.jpeg
thumbnails/042-IMG_20190311_103829.jpeg.small.jpeg
thumbnails/043-IMG_20190311_105954.jpeg.small.jpeg
thumbnails/044-IMG_20190311_110006.jpeg.small.jpeg
thumbnails/045-IMG_20190311_110018.jpeg.small.jpeg
thumbnails/046-IMG_20190311_110025.jpeg.small.jpeg
thumbnails/047-IMG_20190311_110035.jpeg.small.jpeg
thumbnails/048-IMG_20190311_110049.jpeg.small.jpeg
thumbnails/049-IMG_20190311_110145.jpeg.small.jpeg
thumbnails/050-IMG_20190311_110221.jpeg.small.jpeg
thumbnails/051-IMG_20190311_110237.jpeg.small.jpeg
thumbnails/052-IMG_20190311_110317.jpeg.small.jpeg
thumbnails/053-IMG_20190311_110323.jpeg.small.jpeg
thumbnails/054-IMG_20190311_110335.jpeg.small.jpeg
thumbnails/055-IMG_20190311_110341.jpeg.small.jpeg
thumbnails/056-IMG_20190311_110357.jpeg.small.jpeg
thumbnails/057-IMG_20190311_110421.jpeg.small.jpeg
thumbnails/058-IMG_20190311_110442.jpeg.small.jpeg
thumbnails/059-IMG_20190311_110500.jpeg.small.jpeg
thumbnails/060-IMG_20190311_110517.jpeg.small.jpeg
thumbnails/061-IMG_20190311_110521.jpeg.small.jpeg
thumbnails/062-IMG_20190311_110538.jpeg.small.jpeg
thumbnails/063-IMG_20190311_110541.jpeg.small.jpeg
thumbnails/064-IMG_20190311_110543.jpeg.small.jpeg
thumbnails/065-IMG_20190311_110548.jpeg.small.jpeg
thumbnails/066-IMG_20190311_110556.jpeg.small.jpeg
thumbnails/067-IMG_20190311_110703.jpeg.small.jpeg
thumbnails/068-IMG_20190311_110706.jpeg.small.jpeg
thumbnails/069-IMG_20190311_110730.jpeg.small.jpeg
thumbnails/070-IMG_20190311_110801.jpeg.small.jpeg
thumbnails/071-IMG_20190311_110826.jpeg.small.jpeg
thumbnails/072-IMG_20190311_111006.jpeg.small.jpeg
thumbnails/073-IMG_20190311_111042.jpeg.small.jpeg
thumbnails/074-IMG_20190311_111052.jpeg.small.jpeg
thumbnails/075-IMG_20190311_111150.jpeg.small.jpeg
thumbnails/076-IMG_20190311_111911.jpeg.small.jpeg
thumbnails/077-IMG_20190311_111923.jpeg.small.jpeg
thumbnails/078-IMG_20190311_112022.jpeg.small.jpeg
thumbnails/079-IMG_20190311_112028.jpeg.small.jpeg
thumbnails/080-IMG_20190311_112033.jpeg.small.jpeg
thumbnails/081-IMG_20190311_112037.jpeg.small.jpeg
thumbnails/082-IMG_20190311_112045.jpeg.small.jpeg
thumbnails/083-IMG_20190311_112052.jpeg.small.jpeg
thumbnails/084-IMG_20190311_112105.jpeg.small.jpeg
thumbnails/085-IMG_20190311_112112.jpeg.small.jpeg
thumbnails/086-IMG_20190311_112116.jpeg.small.jpeg
thumbnails/087-IMG_20190311_112121.jpeg.small.jpeg
thumbnails/088-IMG_20190311_112135.jpeg.small.jpeg
thumbnails/089-IMG_20190311_112140.jpeg.small.jpeg
thumbnails/090-IMG_20190311_112145.jpeg.small.jpeg
thumbnails/091-IMG_20190311_112148.jpeg.small.jpeg
thumbnails/092-IMG_20190311_112156.jpeg.small.jpeg
thumbnails/093-IMG_20190311_112208.jpeg.small.jpeg
thumbnails/094-IMG_20190311_112211.jpeg.small.jpeg
thumbnails/095-IMG_20190311_112223.jpeg.small.jpeg
thumbnails/096-IMG_20190311_112231.jpeg.small.jpeg
thumbnails/097-IMG_20190311_112243.jpeg.small.jpeg
thumbnails/098-IMG_20190311_112259.jpeg.small.jpeg
thumbnails/099-IMG_20190311_112306.jpeg.small.jpeg
thumbnails/100-IMG_20190311_112319.jpeg.small.jpeg
thumbnails/101-IMG_20190311_112320.jpeg.small.jpeg
thumbnails/102-IMG_20190311_112338.jpeg.small.jpeg
thumbnails/103-IMG_20190311_112359.jpeg.small.jpeg
thumbnails/104-IMG_20190311_112407.jpeg.small.jpeg
thumbnails/105-IMG_20190311_112414.jpeg.small.jpeg
thumbnails/106-IMG_20190311_112501.jpeg.small.jpeg
thumbnails/107-IMG_20190311_112507.jpeg.small.jpeg
thumbnails/108-IMG_20190311_112511.jpeg.small.jpeg
thumbnails/109-IMG_20190311_112552.jpeg.small.jpeg
thumbnails/110-IMG_20190311_112630.jpeg.small.jpeg
thumbnails/111-IMG_20190311_112632.jpeg.small.jpeg
thumbnails/112-IMG_20190311_112635.jpeg.small.jpeg
thumbnails/113-IMG_20190311_112643.jpeg.small.jpeg
thumbnails/114-IMG_20190311_112647.jpeg.small.jpeg
thumbnails/115-IMG_20190311_112651.jpeg.small.jpeg
thumbnails/116-IMG_20190311_112655.jpeg.small.jpeg
thumbnails/117-IMG_20190311_112704.jpeg.small.jpeg
thumbnails/118-IMG_20190311_112713.jpeg.small.jpeg
thumbnails/119-IMG_20190311_112750.jpeg.small.jpeg
thumbnails/120-IMG_20190311_112753.jpeg.small.jpeg
thumbnails/121-IMG_20190311_112858.jpeg.small.jpeg
thumbnails/122-IMG_20190311_112902.jpeg.small.jpeg
thumbnails/123-IMG_20190311_113353.jpeg.small.jpeg
thumbnails/124-IMG_20190311_113359.jpeg.small.jpeg
thumbnails/125-IMG_20190311_113406.jpeg.small.jpeg
thumbnails/126-IMG_20190311_113517.jpeg.small.jpeg
thumbnails/127-IMG_20190311_113523.jpeg.small.jpeg
thumbnails/128-IMG_20190311_113551.jpeg.small.jpeg
thumbnails/129-IMG_20190311_113557.jpeg.small.jpeg
thumbnails/130-IMG_20190311_113601.jpeg.small.jpeg