ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ

1 ಶ್ರೀ ರಘು ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಪಿಕಳೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಕುಮಟಾ
2 ಶ್ರೀ ರತ್ನಾಕರ ಬಿ.ಕಾಮತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಕುಮಟಾ
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು
1 ಶ್ರೀ ಮುರಲೀಧರ ವಾಯ್.ಪ್ರಭು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು    
2 ಶ್ರೀ ವಿನೋದ ಮಾಧವ ಪ್ರಭು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು    
3 ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಎ.ನೀಲಕುಂದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಕುಮಟಾ
4 ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಎಚ್.ನಾಯಕ, ಬೆಣ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಕುಮಟಾ
5 ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಪಿ.ಶಾನಭಾಗ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಕುಮಟಾ
6 ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ ನಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಕುಮಟಾ
7 ಶ್ರೀ ಶಿರೀಷ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಕುಮಟಾ
8 ಶ್ರೀ ಶೇಷಗಿರಿ ಕೇ.ಶಾನಭಾಗ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಕುಮಟಾ
9 ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ ಎಸ್.ಬಾಳಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಕುಮಟಾ
10 ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ದಾಮೋದರ ಶಾನಭಾಗ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಕುಮಟಾ
         
ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯರು
1 ಶ್ರೀ ಉದಯ ವಿ.ಪ್ರಭು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಕುಮಟಾ
2 ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮುಕುಂದ ಶಾನಭಾಗ, ಹೆಗಡೆಕರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಕುಮಟಾ
3 ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಸಾಂತಪ್ಪಾ ನಾಯಕ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಕುಮಟಾ
4 ಶ್ರೀ ಹರೀಶ ಬಿ.ಗೋಳಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಕುಮಟಾ
5 ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಎ.ಶಾನಭಾಗ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಕುಮಟಾ
6 ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಕೇ.ಪಿಕಳೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಕುಮಟಾ
7 ಡಾ.ವಿ.ಜಿ.ಶೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಕುಮಟಾ
8 ಡಾ.ಅಶೋಕ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಕುಮಟಾ
9 ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಶಂಕರ ಗಜಲೇಕರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಕುಮಟಾ
10 ಶ್ರೀ ಅತುಲ್ ವಿ.ಕಾಮತ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಕುಮಟಾ
11 ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ವಿ.ಕಾಮತ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಕುಮಟಾ
12 ಶ್ರೀ ಜೀವನ ವಿ.ಕೌರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಕುಮಟಾ
13 ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಪಾಂಡುರಂಗ ಶಾನಭಾಗ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಕುಮಟಾ