ಡಿ.ಟಿ.ಇ. ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

ಡಿ.ಟಿ.ಇ. ಸುತ್ತೋಲೆಗಳಿಗಾಗಿ  https://dtek.karnataka.gov.in/ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.