ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ಇವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ.

 

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಜಾಲಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ.

 

http://www.aicte-india.org/feedback